تا دو روز دیگر یک داستان جدید به مناسبت این ایام فرخند نوشته خواهد شد.