آدم همیشه زنده نیست،پس تا زنده هستی زندگی کن.

(سخنی ازشکسپیر)